Dlaczego wdrożenie strategii firmy jest tak ważne?

Firmy, które koncentrują się wyłącznie na zysku, nie przetrwają silnej konkurencji rynkowej. Tylko strategiczne podejście do biznesu pozwoli na długotrwały i zrównoważony wzrost. Czym zatem jest strategia i jaką rolę odgrywają tu pracownicy?

„Żyjemy w czasach szczególnie mocnej konkurencji. Jeśli firma koncentruje się wyłącznie na zyskowności, nie przetrwa” – mówi Tomasz Bereźnicki, CEO w firmie DPC Polska. „Zupełnie inne, długofalowe i dojrzałe podejście zakłada wypracowanie i wdrożenie strategii rozwoju firmy” – dodaje.

Taktyka to za mało

O ile małe, będące na wczesnym etapie rozwoju firmy mogą jeszcze pozwolić sobie na doraźne działania dyktowane krótkoterminową taktyką, to większe organizacje powinny oprzeć swój rozwój na założeniach strategicznych i systematycznie je realizować. Bez tego można spodziewać się chaosu organizacyjnego i porażki.

Wprawdzie samo opracowanie strategii leży w kompetencjach zarządu, jednak jej realizacja spoczywa na wszystkich, bez wyjątku, pracownikach. Jak łatwo się domyślać, brak strategii i koncentrowanie się zarządu na zysku, jest łatwo dostrzegalne wewnątrz organizacji. To bezpośrednio przekłada się na postawy pracowników. Czują się wyłącznie narzędziem czy też trybem w machinie, nie zaś współodpowiedzialnymi za cele. Jak ważny jest to aspekt rozwoju firmy, wskazują dane dotyczące zaangażowania ludzi w pracy. Według raportu „State of the Global Workplace”, cyklicznie przygotowywanego przez Instytut Gallupa, zaledwie 13 proc. pracowników angażuje się w swoją pracę (to średnia światowa za 2017 rok, przy czym wyniki na poszczególnych rynkach są zbliżone i od lat utrzymują się na kilkunastoprocentowym pułapie). Raport „The Quantum Workplace” potwierdza tę diagnozę. Aż 31 proc. pracowników nie jest zaangażowanych w swoje zadania, a dalsze 24 proc. „tylko je wykonuje”.

Postawa pracowników. 3 perspektywy

Zaangażowanie pracowników można oceniać przez pryzmat trzech wskaźników.

  1. Kultura organizacyjna. To rodzaj klimatu, który w niej panuje, ale też styl przywództwa, jasne „reguły gry” – stałe i jednakowe dla wszystkich, misja i wizja, wartości, które są autentyczne i przestrzegane etc.
  2. Współpraca. Kooperacja między ludźmi jest kluczowa – także w poprzek działów czy departamentów, a więc znosząca silosy i oparta np. na zespołach zadaniowych; intencją jest zawsze realizacja wspólnych celów (zrozumiałych dla uczestników tego zadania).
  3. Odpowiedzialność. W dojrzałej organizacji ludzie biorą odpowiedzialność za zadania im powierzone i cele, które przed nimi stoją. Mają poczucie wpływu na proces, w którym uczestniczą. Wiedzą – innymi słowy – dlaczego pracują w ten, a nie inny sposób.

Łącznie stanowią ważne składowe potencjału organizacji – tego, na ile może zyskać zdolność długofalowego, trwałego wzrostu. Z ich charakterystyki jasno wynika, jak wiele zależy od postaw ludzi i jak duża odpowiedzialność spoczywa na liderach.

Pracownicy a efektywność biznesu

Większość badań potwierdza dość oczywistą tezę o korelacji między poziomem zaangażowania pracowników a efektywnością biznesu. „Jeśli pracownicy będą jednak wiedzieć, czemu ma służyć ich praca, ich działania będą wydajniejsze i efektywniejsze” – przekonuje Tomasz Bereźnicki. Zatem kluczową rolę odgrywa tu umiejętna komunikacja między zarządzającymi a pracownikami. Relacje oparte na dialogu, jasny przekaz co do celów strategicznych, znaczenie i rola ludzi, przekładają się na wzrost efektywności. Stały, nie krótkotrwały i stymulowany doraźnymi działaniami.

Strategia, czyli co dokładnie?

Jak więc rozumieć strategiczne podejście do biznesu i rozwoju organizacji? Jako koncepcję działania, która będzie oparta na wzajemnie uzupełniających się wyborach i da szansę zbudowania przewagi konkurencyjnej oraz realizacji zamierzonych wyników. Strategia bowiem, choć nieraz rozpisana na lata, powinna zawierać konkretne cele w postaci wskaźników, danych które można zmierzyć i zweryfikować. Podstawą strategicznego podejścia musi być wypracowanie spójnej misji i wizji firmy – takich, które będą zrozumiałe dla wszystkich.

Sens pracy i postawa pracownika

Jeśli pracownicy nie widzą sensu swojej pracy – nie znają wspólnych celów – trudno o ich autentyczne zaangażowanie. To, na ile rozumieją misję, wizję i cele strategiczne, zależy od ich relacji z przełożonymi. Lider ma za zadanie prowadzić z podwładnymi rzetelny dialog, przekazywać zadania, wyjaśniać i wspierać. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma typami przywództwa.

  1. Otwarte relacje. Przedsiębiorstwa mające relacje otwarte i luźne między liderem a pracownikami, mogą liczyć na to, że ludzie czują się tu dobrze i lubią pracować w tej firmie, nie innej. Przychodzą bez stresu, obaw, ale i poczucia obowiązku.
  2. Prawdziwy lider. W tych firmach lider utożsamia się ze strategią firmy wytyczoną przez zarząd i potrafi jej założenia przekazać pracownikom. Wszyscy jednakowo rozumieją identycznie cele strategiczne oraz misję i wizję firmy.

Analizy wewnątrz organizacji wskazują, że firmy wdrażające drugie z wyżej zarysowanych podejść, odnotowują o wiele lepsze wyniki finansowe.

Strategia nakręca spiralę

Dojrzałe podejście zarządcze zapewnia przede wszystkim perspektywę rozwoju. „Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy, pisał Seneka. Zatem, jeśli nie wiesz, w którym kierunku ma zmierzać twój biznes, trudno będzie ci odnieść sukces” – mówi Tomasz Bereźnicki. „Z przykrością muszę stwierdzić, że w polskich firmach przeważnie mamy do czynienia z brakiem znajomości strategii firmy. Osoby zarządzające zespołami mają ogromny problem z przekazaniem wiedzy na temat misji i wizji firmy. Mimo tego że, sami ją znają i czują, nie potrafią jej wdrożyć we własnym zespole” – dodaje Tomasz Bereźnicki.

Być może problem leży w tym, że liderzy delegowani są do pozornie istotniejszych zadań, choć jedocześnie w dużej mierze doraźnych. To zaś sprawia, że na przykład nowi pracownicy nie otrzymują właściwego wsparcia i próżno im szukać źródła informacji, o dialogu z liderem nie wspominając. Błądzą więc i eksperymentują, zamiast realizować wyznaczone – i dotyczące wszystkich – cele.

***

Jasno sprecyzowana strategia zawiera misję i wizję organizacji. Precyzuje podstawy jej kultury organizacyjnej, dostarcza spójnych i jasnych wskazówek – jak te cele realizować. Dzięki temu zaś, pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony liderów. Wiedzą, w czym uczestniczą. Mogą identyfikować się z wartościami organizacji, o ile są autentyczne, oraz dostarczać wartość.